Efektywność energetyczna i OZE – konferencja z udziałem Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz


30 marca w Bydgoszczy odbyła się regionalna konferencja, zorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz. W wydarzeniu udział wzięło ponad sto dwadzieścia osób. Była to druga tego typu konferencja w Polsce, kolejne odbędą się innych regionach.

To pierwsza konferencja regionalna organizowana w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Konferencja w całości dedykowana była źródłom finansowania zarówno ze środków unijnych jak i krajowych i możliwości ich jak najlepszego wykorzystania przez potencjalnych beneficjentów.


Celem konferencji było przedstawienie aktualnych możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii zarówno dla samorządów, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, ale także dla osób fizycznych. 


Uczestnicy mieli możliwość pozyskania informacji z „pierwszej ręki”, ponieważ prelegentami w zakresie konkretnych programów byli przedstawiciele Instytucji  Zarządzających. Podczas konferencji można było odwiedzić punkty konsultacyjne NFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doradców energetycznych WFOŚiGW w Toruniu.


W konferencji uczestniczyli:

• Przedstawiciele około trzydziestu samorządów z naszego województwa , w tym wszystkie jednostki samorządu terytorialnego ze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,
• Przedsiębiorcy z branży energetycznej
• Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych
• Inne organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia oraz środowiska związane z odnawialnymi źródłami energii. 


Konferencja zrealizowana została w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.