Inwestuj w Metropolii Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz to związek Bydgoszczy oraz 20 okolicznych jednostek samorządu terytorialnego. Prezesem Zarządu jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, a Wiceprezesami są Starosta Bydgoski i Starosta Nakielski.

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolna współpraca i wzajemne wspieranie się Członków Stowarzyszenia we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Stowarzyszenia.

Współpraca z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego jest jednym z elementów takiej współpracy i ma na celu budowę potencjału oraz promocję obszaru Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz jako najsilniejszego ośrodka gospodarczego w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Geneza powstania

Pod koniec listopada 2015 r. Bydgoszcz, podobnie jak inne duże miasta, rozpoczęła pracę nad utworzeniem wraz z innymi miastami, gminami i powiatami z regionu związku metropolitalnego. Miało to związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawy o związkach metropolitalnych z dnia 9 października 2015 r. Ustawa ta zakładała możliwość utworzenia takiego związku – zamieszkałego przez minimum 500 000 mieszkańców – przez miasto wojewódzkie będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa wraz z okolicznymi miastami, gminami i powiatami. Głównymi zadaniami, jakie miałyby realizować związki metropolitalne, była poprawa jakości transportu publicznego oraz promocja obszaru związku. Ustawa zakładała również, że na realizację zadań związek miałby otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa. Do naszego regionu miało trafić z tego tytułu nawet 80 milionów złotych.

W pierwszym kwartale 2016 r. radni z 19 miast i gmin zamieszkałych łącznie przez ponad 600 000 mieszkańców oraz radni dwóch powiatów podjęli uchwały intencyjne, wyrażające chęć współtworzenia związku metropolitalnego Metropolia Bydgoszcz. Niestety, po kilku miesiącach obowiązywania ustawy Rząd podjął decyzję o nie wydawaniu niezbędnych rozporządzeń wykonawczych, uniemożliwiając tym samym formalne zawiązanie przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego związku metropolitalnego, jednocześnie pozbawiając szans na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój.

Tymczasem rozwijający się rynek pracy w Bydgoszczy i niskie bezrobocie, wynoszące w Bydgoszczy poniżej 5%, a także migracja mieszkańców Bydgoszczy do gmin sąsiednich sprawiły, że współpraca między samorządami stawała się coraz bardziej naturalna i niosła za sobą korzyści dla wszystkich. Dotychczasowe doświadczenia z takiej współpracy, realizowanej mimo ograniczonych możliwości finansowych, pokazują m.in. że dzięki usprawnianiu komunikacji publicznej, a tym samym łatwiejszemu dostępowi do rynku pracy w Bydgoszczy, bezrobocie w sąsiednich gminach jest znacząco niższe niż w przypadku gmin bardziej oddalonych.

Dlatego, dla zacieśniania relacji, poprawy komfortu życia mieszkańców oraz dla budowania siły i potencjału całego regionu, wobec braku możliwości zawiązania związku metropolitalnego na mocy ustawy,  wzorując się na doświadczeniach Poznania i Gdańska Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaproponował utworzenie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz miastom, gminom i powiatom, które wyraziły wolę współpracy z Bydgoszczą. 15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów podjęli uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wyborze Władz oraz przyjęciu Statutu. 23 listopada postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolna współpraca i wzajemne wspieranie się Członków Stowarzyszenia we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Stowarzyszenia.
Źródło, więcej informacji, baza ofert inwestycyjnych na terenie SMB : TUTAJ
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.